Obchodní akademie
se zaměřením na cizí jazyky


Kód oboru: 63-41-M/02 Obor obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

Popis oboru

Zaměření na cizí jazyky je určeno jazykově nadaným uchazečům. Vedle získání základních odborných kompetencí oboru obchodní akademie dbáme na rozvoj schopnosti absolventů komunikovat v cizím jazyce - jak v ústní, tak písemné formě - ve všech třech cizích jazycích hned od 1. ročníku. Výuku cizích jazyků dále rozvíjíme samostatnými hodinami konverzací s malými skupinami žáků. Svoje komunikační dovednosti si žáci mohou naživo ověřit při zahraničních exkurzích, které v průběhu roku organizujeme. Maturanti tohoto oboru si mohou zvolit jako volitelný maturitní předmět právě 2. nebo 3. cizí jazyk. Aktuálně nabízíme anglický, německý, španělský a ruský jazyk.

Profil absolventů

Žáci oboru Obchodní akademie se během studia naučí aplikovat získané odborné vědomosti v jednotlivých činnostech podniku. Orientují se i v platné legislativě. Jsou schopni mimo jiné samostatně vést účetnictví včetně sestavení účetní závěrky. Vytvářejí dokumenty související se vznikem, změnou a zánikem pracovně-právních vztahů, jako jsou například: pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či pracovní činnosti, výpovědi aj; ale také ostatní dokumenty týkající se provozu podniku a obchodních vztahů (např. kupní smlouvy). Samozřejmostí je vyhotovování účetních a daňových dokladů. Absolvent provádí propočty dlouhodobého a oběžného majetku - např. výpočet potřeby nákupu, normování, kalkulace výrobků, služeb, odpisy dlouhodobého majetku aj. Stanoví také daňovou povinnost k jednotlivým daním a umí vyhotovit příslušná daňová přiznání. Orientují se také v základech marketingových strategií a managementu.

Absolventi oboru Obchodní akademie působí hlavně v ekonomické sféře. V podnicích a nadnárodních společnostech nejčastěji pracují jako účetní, ekonomové, rozpočtáři, ale také jako personalisté nebo marketéři. Uplatnění nalézají i v oblasti daňového poradenství a auditu, v bankách, na finančních úřadech, zdravotních pojišťovnách, ve správách sociálního zabezpečení a dalších úřadech státní správy a samosprávy. V rámci kvalitní několikaleté přípravy jsou schopni si sami založit a vést podnik.

Absolventi oboru Oobchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky získávají výhodu na trhu práce díky nadstandardním jazykovým znalostem a komunikaci ve třech cizích jazycích. Komunikační kompetence pak doplňují další odborné ekonomické znalosti a dovednosti. Absolventi mohou po studiu okamžitě vycestovat - ať už za dalším studiem, prací či vlastním podnikáním.

Uplatnění absolventů MOA Jičín na trhu práce je dobré. Firmy i úřady respektují vysokou úroveň přípravy a dlouholetou tradici školy. Mnozí absolventi však dávají přednost pokračování v dalším studiu na vysokých či vyšších odborných školách.

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?

Využijte také možnost se k nám podívat během Dne otevřených dveří nebo si přečtěte co o nás říkají naši absolventi.

© Masarykova obchodní akademie