Kritéria přijímacího řízení 2022/2023


Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 a kritérií přijímacího řízení do oborů vzdělání:

63-41-M/02 Obchodní akademie

 • ŠVP Obchodní akademie
 • ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
 • ŠVP Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky

18-20-M/01 Informační technologie 

 • ŠVP Informatika v ekonomice

I. Přijímací zkouška a termíny přijímacího řízení

Přijímací zkouška do obou výše uvedených oborů vzdělání se koná na základě platných právních předpisů. Jedná se o jednotnou přijímací zkoušku, konanou formou písemného testu z předmětu český jazyk a literatura a z předmětu matematika a její aplikace. 

V 1. kole přijímacího řízení se jednotná přijímací zkouška bude konat dne 12. a 13. dubna 2022. 

Uchazeč si může podat 2 přihlášky na 2 střední školy. Nebo může podat obě přihlášky na jednu střední školu, a to na 2 různé obory nebo 2 zaměření téhož oboru. Na základě těchto 2 přihlášek může skládat jednotnou přijímací zkoušku ve 2 výše uvedených termínech, v 1. termínu na škole, kterou uvedl v přihlášce na 1. místě a ve 2. termínu na škole, kterou uvedl v přihlášce na 2. místě. V celkovém bodovém hodnocení bude uchazeči započítán vždy lepší výsledek

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu bude zveřejněno dne 29. dubna 2022. Další kola přijímacího řízení budou vyhlášena spolu s termíny přijímací zkoušky v případě nenaplnění předpokládaného počtu uchazečů v 1. kole.

II. Počet přijímaných uchazečů

Kód a název oboru vzdělání Počet  1. kolo
63-41-M/02
Obchodní akademie
65 65
18-20-M/01
Informační technologie
15 15

III. Kritéria přijímacího řízení

Ředitel školy podle § 60 odst. 2 a 3 školského zákona stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku výše uvedených oborů vzdělání pro školní rok 2022/2023. 

Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání podle: 

 1. Prospěchu v posledních dvou klasifikačních období základního vzdělávání, tj. podle průměrného prospěchu a podle známek z českého jazyka a z matematiky. Za průměrný prospěch a za známky z českého jazyka a matematiky v každém z posledních dvou klasifikačních období obdrží žák nejvíce 25 bodů, tj. celkem maximálně 50 bodů. Tabulka pro přepočet prospěchu na body je uvedena v odstavci 4. 

 2. Výsledku přijímací zkoušky, konané dne 12. a 13. dubna 2022 ve formě centrálně zadávaných jednotných testů společnosti CERMAT (test z matematiky a test z českého jazyka a literatury). Výsledky těchto testů se započítají takto: 
  • test z matematiky: celkový maximální počet bodů je 50, časový limit 70 min. 
  • test z českého jazyka a literatury: celkový maximální počet bodů je 50, časový limit 60 min.
 1. Umístění v olympiádách a soutěžích z matematiky, českého jazyka, fyziky, chemie, biologie, dějepisu, zeměpisu, z cizích jazyků a z psaní na klávesnici v posledních dvou klasifikačních období základního vzdělávání. Umístění je nutno doložit kopií diplomu odevzdanou spolu s přihláškou. 
  Tabulka pro přepočet umístění na body je uvedena v odstavci 5. Započítává se umístění maximálně ve 2 soutěžích.

 2. Tabulka přepočtu prospěchu na body:

  1. Body za průměrný prospěch
   Průměr Body
   1 15
   1,01 - 1,10 14
   1,11 - 1,20 13
   1,21 - 1,30 12
   1,31 - 1,40 11
   1,41 - 1,50 10
   1,51 - 1,60 9
   1,61 - 1,70 8
   1,71 - 1,80 7
   1,81 - 1,90 6
   1,91 - 2,00 5
   2,01 – 2,10 4
   2,11 – 2,20 3
   2,21 – a více 0

  2. Body za prospěch ve vybraných předmětech – matematika, český jazyk
   Známka Body
   1 5
   2 3
   3 0
   4 0
   5 0
    
 3. Tabulka přepočtu umístění v olympiádách na body:
  Soutěž Body
  1.-3. místo v soutěži okresního kola 2
  1.-3. místo v soutěži krajského kola 4
  1.-3. místo v soutěži celostátního kola 5
  .
 4. Celkové hodnocení uchazeče je dáno součtem získaných bodů za kritéria 1, 2, 3. Aby uchazeč uspěl při přijímacím řízení, musí získat celkem nejméně 40 bodů z toho nejméně 10 bodů za test z matematiky a nejméně 10 bodů za test z českého jazyka a literatury. Dosažení nižšího počtu bodů znamená, že uchazeč u přijímacího řízení neuspěl a nemůže být přijat.

IV. Stanovení celkového výsledku přijímacího řízení a další informace

 1. Ve výsledkové listině budou uchazeči seřazeni podle celkového počtu dosažených bodů (celkový součet za kritéria 1, 2, 3) v pořadí od nejlepších, a to zvlášť za obor Obchodní akademie a zvlášť za obor Informační technologie. V případě, že více uchazečů dosáhne v rámci přijímacího řízení stejného počtu bodů, pak bude dalším postupným kritériem pro umístění na příslušném pořadovém místě lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání. Pokud by nebylo možno rozhodnout ani podle tohoto kritéria, bude rozhodovat vyšší počet bodů z přijímací zkoušky celkem, dále vyšší počet bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka a dále vyšší počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky. 

 2. Ke studiu budou přijímáni uchazeči do předpokládaného počtu příslušného oboru vzdělání uvedeného v části II. 
  .
 3. Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promine na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. V případě těchto osob se bude při rozhodování o přijetí postupovat podle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Uchazeč, který nekoná přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařadí na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů. 

 4. Uchazeči, kteří nejsou občany Evropské unie, předloží nejpozději při zahájení vzdělávání doklad o oprávněnosti svého pobytu na území ČR. 

 5. V souladu se školským zákonem může uchazeč podat na naši školu 2 přihlášky k přijímacímu řízení na 2 různé obory vzdělání nebo na 2 různá zaměření téhož oboru. 

 6. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti na přihlášce nevyžadujeme. 

 7. Termín odevzdání přihlášek je 1. březen 2022. Přihlášení uchazeči obdrží pozvánku k přijímací zkoušce do 25. března 2022.

Jičín  26. leden 2022

Mgr. Ondřej Švanda v. r.
ředitel školy


© Masarykova obchodní akademie