Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období r. 2023


Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín

Třída: 4. B

Obory vzdělávání:

Obchodní akademie 63-41-M/02

Způsob hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období r. 202

Konání MZ se řídí platnými právními předpisy – především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění; vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění a školním řádem školy.

V souladu s § 24, odst. 1 a 4 vyhlášky č. 177/2009 Sb. v platném znění, schvaluje zkušební maturitní komise třídy 4. B na návrh ředitele školy tento způsob stanovení výsledného hodnocení zkoušek profilové části:

V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, jsou hodnoceny také jednotlivé části zkoušky. Hodnocení každé části zkoušky se zohlední v návrhu výsledného hodnocení zkoušky. Pokud se zkouška skládá z více částí konaných různou formou, vykoná žák zkoušku úspěšně, pokud úspěšně vykoná všechny části dané zkoušky. V případě, že se zkouška skládá z více částí konaných různou formou a žák některou část zkoušky nevykonal úspěšně, opakuje tu část zkoušky, kterou nevykonal úspěšně.

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný, e) 5 - nedostatečný. Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).

Hodnocení každé zkoušky profilové části se provádí podle klasifikační stupnice a) 1 - výborný, b) 2 - chvalitebný, c) 3 - dobrý, d) 4 - dostatečný, e) 5 - nedostatečný. Žák vykoná zkoušku nebo část zkoušky úspěšně, pokud je hodnocen stupněm uvedeným v odstavci 4 písm. a) až d).

 1. Profilová maturitní zkouška z českého jazyka a literatury

Písemná část zkoušky

Rozsah: minimálně 250 slov, délka trvání: 120 minut, počet témat: 4, hranice úspěšností PP: 43 % z maximálního možného bodového zisku, při konání písemné práce má žák možnost použít Pravidla českého pravopisu.

Hodnocení písemné maturitní zkoušky

Celkem může žák získat 30 bodů. Aby u zkoušky uspěl, musí získat minimálně 13 bodů.

Hodnocení

Výborný

Chvalitebný

Dobrý

Dostatečný

Nedostatečný

Body

30 - 27

26 - 22

21 - 17

16 - 13

12    - 0

Bodová škála a detailní kritéria hodnocení písemných prací jsou uvedeny v příloze č. 1.

Ústní část zkoušky

Pro ústní zkoušku si žák ze školou vytvořeného seznamu vybere 20 literárních děl podle daných kritérií. Žák odevzdá seznam vybraných literárních děl učiteli českého jazyka a literatury pro jarní období do 31. března 2024, pro podzimní období do 30. června 2024. Příprava na zkoušku trvá 20 minut, vlastní zkouška maximálně 15 minut.

Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru podle struktury ústní maturitní zkoušky s využitím pracovního listu obsahujícího úryvek z konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu. Celkem může žák při ústní části zkoušky žák získat 24 bodů, aby u této dílčí zkoušky uspěl, musí získat minimálně 11 bodů. Hranice úspěšnosti ÚZ: 44 % z maximálního možného bodového zisku.

Hodnocení ústní zkoušky

Celkem může žák získat 24 bodů. Aby u zkoušky uspěl, musí získat minimálně 11 bodů.

Vnitřní podmínky hodnocení

Pro kritérium charakteristika uměleckého textu, které se skládá celkem ze 4 částí (I. – III. část a literárně historický kontext), platí tyto vnitřní podmínky hodnocení:

 1. Za celé kritérium musí žák získat alespoň 4 body. Pokud získá méně než 4 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.
 2. Za analýzu uměleckého textu (I. – III. část) musí žák získat alespoň 3 body. Pokud získá méně než 3 body, je za ústní zkoušku celkově hodnocen 0 body.

Hodnocení kritéria výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury se vztahuje k výkonu žáka v průběhu celé zkoušky. Pro toto kritérium platí vnitřní podmínka hodnocení:

 1. Pokud žák získá v některé z dílčích částí zaměřených na charakteristiku uměleckého nebo neuměleckého textu 0 bodů, může být v kritériu výpověď v souladu s jazykovými normami a zásadami jazykové kultury hodnocen maximálně 3 body.

Hodnocení

Výborný

Chvalitebný

Dobrý

Dostatečný

Nedostatečný

Body

24 - 21

20 - 17

16 - 14

13 - 11

10 - 0

Detailní struktura a kritéria hodnocení ústní části jsou uvedeny v příloze č. 2.

Školní seznam literárních děl je uveden v příloze č. 3.

Celkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z českého jazyka

Písemná část tvoří 40% váhy celkové známky, ústní část tvoří 60% váhy celkové známky. Celková známka profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury se vypočítá následujícím způsobem: Známka z písemné části * 0,4 + známka z ústní části * 0,6 = výsledná známka. Při stanovení výsledné známky se využije matematické zaokrouhlení.

 1. Anglický jazyk

Písemná část zkoušky

Rozsah a forma textu: zadání obsahuje dva slohové útvary - texty, jeden delší (130-150 slov) a jeden kratší (70-90 slov).

Délka trvání: 85 minut. Při zkoušce lze použít překladový slovník.

Ústní část zkoušky

Pro ústní zkoušku si žák vylosuje jedno z 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška maximálně 15 minut.

Povolené pomůcky pro ústní část zkoušky jsou: slovník, mapy zemí mluvící anglickým jazykem, plány měst.

Hodnocení písemné a ústní části

K hodnocení písemné a ústní části budou použita kritéria (viz přílohy č. 4 a 5). V písemné části tak může být dosaženo maximálně 36 dílčích bodů (24 z 1. části a 12. z 2. části), v ústní části je maximální počet dílčích bodů 39. V případě, kdy by uchazeč buď v písemné, nebo ústní části dosáhl 43 % a méně (u písemné části je to 15 dílčích bodů z maxima 36 a u ústní části je to 17 dílčích bodů z maxima 39), u maturitní zkoušky neuspěl a bude muset neúspěšnou část opakovat.

Minimální požadovanou úrovní je úroveň B1 (viz příloha č. 6).

Celkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka

Písemná práce tvoří 40% váhy celkové známky, ústní zkouška tvoří 60%  celkové váhy známky. Celková známka profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka se vypočítá následujícím způsobem: Známka z písemné části * 0,4 + známka z ústní části * 0,6 = výsledná známka. Při stanovení výsledné známky se využije matematické zaokrouhlení.

Počet dosažených % (z dílčí části zkoušky)

známka

88% - 100%

1

74% - 87,99%

2

60% - 73,99%

3

44% - 59,99%

4

Méně než 44%

5

 1. Ostatní cizí jazyky – německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk

Písemná část zkoušky

Rozsah a forma textu: zadání obsahuje jeden slohový útvar, text o délce minimálně 200 slov. Délka trvání: 90 minut. Při zkoušce lze použít překladový slovník.

Ústní část zkoušky

Pro ústní zkoušku si žák vylosuje jedno z 20 témat. Ústní zkouška se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu ke konkrétnímu tématu. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalost terminologie vztahující se k vzdělávací oblasti odborného vzdělávání. Příprava na zkoušku trvá 20 minut. Vlastní zkouška maximálně 15 minut.

Povolené pomůcky pro ústní část zkoušky jsou: slovník, mapy zemí mluvící příslušnými jazyky, plány měst.

Hodnocení písemné části

V písemné práci lze dosáhnout max. 20 dílčích bodů dle následujících kritérií:

Téma (dodržení tématu, logické členění odstavců, plynulost textu, dodržení útvaru) max. 7 bodů.

Gramatika (užití správných časů, spojky, prostředky text. návaznosti) max. 7 bodů.

Lexika (pravopis, podúrovňové chyby) max. 6 bodů.

Hodnocení ústní části

U ústní zkoušky lze dosáhnout max. 30 dílčích bodů dle následujících kritérií.

              

Téma, plynulost

Gramatika

Lexika

 

Obecné téma

8

7

7

22

Odborné téma

2

2

2

6

Fonetika

-

-

-

2

Celkem

-

-

-

30

Celkové hodnocení profilové maturitní zkoušky z ostatních cizích jazyků (NJ, ŠJ, RJ)

Písemná práce tvoří 40% váhy známky, ústní zkouška tvoří 60% váhy známky. Celková známka profilové maturitní zkoušky z ostatních cizích jazyků se vypočítá následujícím způsobem: Známka z písemné části * 0,4 + známka z ústní části * 0,6 = výsledná známka. Při stanovení výsledné známky se využije matematické zaokrouhlení.

Počet dosažených % (z dílčí části zkoušky)

Známka

88% - 100% 

1

74% - 87,99% 

2

60% - 73,99% 

3

44% - 59,99%

4

Méně než 44%

5

 1. Ekonomika – ústní zkouška

Hodnocení se provede v souladu s platným zněním vnitřní směrnice Masarykovy obchodní akademie, Jičín – Školní řád, část 7. odst. „Kritéria stupňů prospěchu“.

 1. Volitelný předmět (účetnictví, matematika, informační technologie, odborné ekonomické předměty, programování + grafika a publikování v předmětech ICT, zpracování informací + databáze a publikování v předmětech ICT) – ústní zkouška

Hodnocení se provede v souladu s platným zněním vnitřní směrnice Masarykovy obchodní akademie, Jičín – Školní řád, část 7. odst. „Kritéria stupňů prospěchu“.

 1. Praktická zkouška z ekonomiky a účetnictví (OA, OA – CJ), praktická zkouška z odborných předmětů (OA - CR)

Praktická zkouška z odborných ekonomických předmětů obsahuje zkoušku z těchto předmětů:

 1. Ekonomika - doba trvání 180 minut
 2. Účetnictví - doba trvání 180 minut

Hodnocení praktické zkoušky se provede podle procentní úspěšnosti. Procentní úspěšnost se vypočítá zvlášť pro ekonomiku a zvlášť pro účetnictví. Procentní úspěšnost je podíl zaokrouhlený na 2 desetinná místa, v jehož čitateli je počet získaných bodů, násobený číslem 100 a ve jmenovateli je celkový maximálně možný počet bodů. Celková výsledná úspěšnost za praktickou zkoušku z odborných předmětů se vypočítává podle následujícího vzorce:

Obor OA: (UCE*12 + EKO*14) / 26

Obor OA, zaměření na cestovní ruch (UCE*10 + EKO*13) / 23

Obor OA, zaměření na cizí jazyky (UCE*10 + EKO*13) / 23

Žák prospěl, pokud dosáhl úspěšnosti alespoň 40 % z každé části (předmětu) praktické zkoušky.

Celkový prospěch se přitom určí dle hodnotící stupnice:

Prospěch procentní úspěšnost
Výborný  100,00 – 90,00 %
Chvalitebný 89,99 – 75,00 %
Dobrý 74,99 – 55,0 %
Dostatečný  54,99 – 40,00 %
Nedostatečný 39,99 – 0 %

Stupněm „nedostatečný“ bude hodnocen též žák, který nejméně z jedné skupiny předmětů (částí) praktické zkoušky dosáhne úspěšnost nižší než 40 %.

Opravnou zkoušku vykoná žák pouze ze skupin předmětů (části), ve které(m) nedosáhl požadované úspěšnosti.

 

V Jičíně 11. 4. 2024

 


© Masarykova obchodní akademie