Způsob konání maturitní zkoušky

z českého jazyka a literatury


Písemná práce

 • délka trvání: 120 min
 • počet témat: 4
 • kritéria hodnocení písemných prací:
  1. vytvoření textu podle zadaných kritérií
   1. téma, obsah
   2. komunikační situace, slohový útvar
  2. funkční užití jazykový prostředků
   1. pravopis, tvarosloví a slovotvorba
   2. lexikum
    • adekvátnost jazykových prostředků ke komunikační situaci / slohovému útvaru
    • použití pojmenování v odpovídajícím významu
    • šíře a pestrost slovní zásoby
  3. syntaktická a kompoziční výstavba textu
   1. větná syntax, textová koheze:
    • výstavba větných celků
    • odkazování v textu
    • prostředky textové návaznosti
   2. nadvětná syntax, koherence textu:
    • kompozice textu
    • strukturovanost a členění textu
    • soudržnost textu
    • způsob vedení argumentace
 • kritéria hodnocení - bodová škála hodnocení písemných prací
 • hranice úspěšnosti PP: 44 %

Ústní zkouška

 • školní seznam maturitní četby naleznete zde
 • kritéria hodnocení ÚZ - viz níže
 • hranice úspěšnosti ÚZ: 44 %

Struktura ústní zkoušky

 • analýza uměleckého textu
  počet bodů: 4
  • I. část
   • zasazení výňatku do kontextu díla
   • téma a motiv
   • postavy
   • časoprostor
  • II. část
   • literární druh, žánr a výrazová forma
   • kompoziční výstavba
   • typy promluv
   • vyprávěcí způsoby
   • vypravěč / lyrický subjekt
   • veršová výstavba
  • III. část
   • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku
   • tropy a figury a jejich funkce ve výňatku
 • literárněhistorický kontext
  počet bodů: 4
  • kontext autorovy tvorby
  • literární a obecně kulturní kontext
 • analýza neuměleckého textu
  počet bodů: 4
  • komunikační situace (např. účel, adresát)
  • funkční styl
  • slohový postup
  • slohový útvar
  • jazyková stránka neuměleckého textu
 • výpověď v souladu s jazykovými normami
  počet bodů: 4

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie