Vyhlášení voleb do školské rady


Masarykova obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín

Volby do školské rady

Ředitel školy vyhlašuje na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 2 členů školské rady Masarykovy obchodní akademie, Jičín, volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a 2 členů školské rady z řad pedagogických pracovníků.

Další dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.

Volby do školské rady se budou konat ve středu 15. září 2021 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy a ve čtvrtek 16. září 2021 od 7:30 do 15:30 v kanceláři sekretariátu školy. Pedagogičtí pracovníci budou volit své zástupce dne 15. září od 7:30 do 15:30 v kanceláři sekretariátu školy.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad zletilých žáků zašlete poštou, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo je odevzdejte osobně na sekretariátu školy do úterý 14. září 2021 do 12:00 hod. Zároveň je třeba předat písemný souhlas navrženého kandidáta.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Volební lístky obdrží zájemci (zákon. zástupci žáků školy a zletilí žáci) – voliči před volbou v den voleb v místě konání volby, tj. ve vestibulu školy nebo v sekretariátu školy. Voliči před vydáním volebních lístků předloží občanský průkaz (pas) k ověření totožnosti voliče a jeho zletilosti. Bez těchto dokladů nelze volit.

Výsledky voleb budou zveřejněny 20. září 2021 do 14:00 v budově školy a na webových stránkách školy.

Organizací (tj. přípravou i provedením) voleb byl ředitelem školy pověřen přípravný volební výbor ve složení:

 • pan Mgr. František Egrt (předseda)
 • pan Mgr. Ondřej Švanda
 • paní Soňa Zavadilová
 • paní Mgr. Tereza Charousková
 • paní Jana Štefflová

Jičín  10. 8. 2021 Mgr. Ondřej Švanda
ředitel školy

 

 

Výňatek z volebního řádu pro volby členů školské v platném znění

Složení školské rady:

 1. Třetinu členů školské rady jmenuje Rada Královéhradeckého kraje z osob způsobilých k právním úkonům.
 2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům.
 3. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům.
 4. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada má 6 členů.

Školská rada se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, 
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, 
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, 
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Volby do školské rady

 1. Školská rada Masarykovy obchodní akademie, Jičín, bude pracovat ve složení 6 členů; třetinu zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu pedagogičtí pracovníci školy a třetinu jmenuje zřizovatel. Délka volebního období členů školské rady je tři roky. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 2. Návrhy kandidátů na členy školské rady musí být doručeny ředitelství školy poštou, e-mailem (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nebo osobně nejpozději do úterý 14. září 2021 do 12:00.
 3. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení (příp. tituly) navrženého kandidáta, pracoviště a jeho bydliště (příp. kontaktní adresu) a dále jméno, příjmení a bydliště navrhovatele (příp. podpis).
 4. Kandidátní listiny budou zveřejněny od úterý 14. září 2021 na nástěnce ve vestibulu školy a na stránkách školy www.moa-jc.cz.
 5. Volby kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků proběhnou ve středu 15. září 2021 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu školy a ve čtvrtek 16. září 2021 od 7:30 do 15:30 v kanceláři sekretariátu školy. Pedagogičtí pracovníci budou volit své zástupce dne 15. září od 7:30 do 15:30 v kanceláři sekretariátu školy.
 6. Oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) obdrží hlasovací lístky zvlášť pro hlasování dle návrhu oprávněných osob a pedagogičtí pracovníci školy dle návrhu pedagogů v den voleb na místech volby. Voliči se prokáží průkazem totožnosti.
 7. Členové školské rady budou voleni tajným hlasováním. Voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci školy) zatrhnou na příslušném hlasovacím lístku nejvýše 2 kandidáty. Bude-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.
 8. Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů, při rovnosti hlasů bude pořadí stanoveno losem. Za zvolené členy školské rady jsou považováni kandidáti na 1.-2. místě jak v hlasování podle návrhu oprávněných osob, tak v hlasování podle návrhu pedagogických pracovníků školy. Výsledky voleb budou oznámeny v pondělí 20. září 2021 na nástěnce ve vestibulu školy a webových stránkách školy www.moa-jc.cz.

Jičín 10. 8. 2021, Mgr. Ondřej Švanda, ředitel školy


© Masarykova obchodní akademie