100 let Masarykovy obchodní akademie, Jičín


Škola v letech ohrožení První republiky

Ve 2. polovině 30. let se ocitlo Československo ve smrtelném ohrožení. O rozbití a ovládnutí naší demokratické republiky usilovalo nacistické Německo. Adolf Hitler ve svých plánech využíval politiky appeasementu Velké Británie a Francie a také činnosti Henleinovy Sudetoněmecké strany.

23. září 1938 vyhlásilo Československo všeobecnou mobilizaci jako projev odhodlání se Hitlerovým snahám bránit. 29. – 30. září 1938 však podpořili na Mnichovské konferenci předsedové vlád Velké Británie a Francie Hitlerův požadavek na připojení československého pohraničí k Německu. Mnichovské dohody poté prezident Eduard Beneš přijal.

 

Účastníci Mnichovské konference
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda, 14. 1. 2014)

Jak se tyto historické skutečnosti projevily v životě naší školy, budeme sledovat v dalším příspěvku.

Úsilí o zřízení obchodní akademie

Již ve 30. letech usiluje Veřejná obchodní škola města Jičína o zřízení čtyřleté obchodní akademie. Nadějné dlouholeté snahy Jičína i kraje, které podporovala i okolní města, byly zmařeny právě událostmi roku 1938.

 

Pohled na obchodní školu přes zámecký park, před rokem 1940 (Sbírka RMaG v Jičíně)

Zavedení předmětu branná výchova

Jako součást branné připravenosti obyvatelstva naší republiky na hrozící válečný konflikt byla ve školním roce 1937 – 1938 zavedena do učební osnovy branná výchova. K tomu se na straně roční zprávy za uvedený školní rok dočteme:

Branná výchova byla zavedena 1. XI. 1937. Skládá se z výchova tělesné a výchovy naukové. Tělesné výchově se vyučovalo ve cvičném sálu sokolovny. Pochodová cvičení se konala měsíčně a byl k nim přibírán ročník OŠP, který měl toho dne vyučování.

Jednou konaly 2 oddíly žactva celodenní cvičení na lyžích, jednou 1 oddělení, 2krát 2 oddělení celodenní cvičení na kolech, 2krát se pro několik oddílů vařila černá káva, jednou polévka. Ostatní cvičení byla pochodová, při nichž se nauková část učiva prakticky prováděla, jednou se účastnilo 26 vybraných žáků cvičení ve střelbě na ostro na vojenské střelnici, jednou bylo provedeno poplachové cvičení ve školní budově.

Ústav má 2 protiplynové masky, v nichž se všechno žactvo vystřídalo ve velkých přestávkách, a 2 pušky vzduchovky, z nichž se žáci učili stříleti.

Žactvo jest opatřeno zpěvníčky národních a sokolských písní, jež vybral prof. Vlad. Holub a náklad uhradila Obecní spořitelna jičínská.“ (Roční zpráva Masarykovy veřejné obchodní školy města Jičína za školní rok 1937 – 1938, s. 6)

Po obsazení Čech a Moravy 15. března 1939 a vyhlášení Protektorátu bylo 28. března 1939 vyučování branné výchovy ministerstvem školství a národní osvěty zrušeno.

Tento předmět byl spolu s pravidelnými brannými cvičeními znovu zaveden v komunistickém Československu.

Budova Obchodní školy od Živnostenské školy (Sbírka RMaG v Jičíně)

Mobilizace profesorů školy

Hned zpočátku školního roku 1938 - 1939 muselo vedení školy upravovat stav vyučovacích hodin. V důsledku zmíněné všeobecné mobilizace 23. září nastoupili vojenskou službu profesor Ing. Miloslav Dušek a profesor Ing. Josef Mareš. Oba se k výuce po demobilizaci opět vrátili. (Roční zpráva Masarykovy veřejné obchodní školy města Jičína za školní rok 1938 – 1939, s. 4).

Mgr. Petr Brož


© Masarykova obchodní akademie