100 let Masarykovy obchodní akademie, Jičín


Masarykova veřejná obchodní škola v první polovině 30. letech

Úmrtí prvního ředitele školy

21. února 1931 se škola přestěhovala do nové budovy. Nadšení profesorů a jejich žáků však zastínila smutná zpráva. 29. března téhož roku po těžké nemoci zemřel ve věku 45 let první ředitel veřejné obchodní školy Ing. František Nožička, jehož velká část úsilí v čele ústavu byla věnována právě vyjednávání o výstavbě vlastní školní budovy. V závěru nekrologu uvedeném v Roční zprávě školy za školní rok 1930 - 1931 profesor Jaroslav Kopáček na zesnulého Ing. Nožičku vzpomíná:

Zesnulý byl člověkem všeobecně oblíbeným. Byl netoliko obezřetným vůdcem ústavu, ale též znamenitým pedagogem, který mnoho o škole přemýšlel, a snažil se zejména o praktický výcvik žactva, jemuž byl učitelem laskavým a shovívavým, třebas jeho autorita vylučovala jakékoliv hrubší porušení kázně a pořádku. Sboru profesorskému byl představeným nanejvýš kolegiálním a jeho přátelské jednání, laskavost a klidný a správný úsudek, který si dovedl udělati o každé otázce, získávalo mu přátelství široké veřejnosti. Dovedl s každým jednati, byl přístupen jinému náhledu a vážen i mezi svými rodáky, k nimž cítil vždy upřímnou náklonnost.

Byl příliš skromný a nevyžadoval poct; a přece bude míti skvělý pomník: budova Masarykovy veřejné obchodní školy bude vždy připomínati jeho snahu a práci, skromnou a nenáročnou, jakým byl celý jeho život.“ (Roční zpráva Masarykovy veřejné obchodní školy města Jičína za školní rok 1930 – 1931, s. 9).

Rozvoj školy vedené novým ředitelem profesorem Karlem Trojanem

Od 1. února 1931 do konce školního roku ústav spravoval zástupce ředitele profesor Adolf Špot. 1. září 1931 byl pak ředitelem Masarykovy veřejné obchodní školy jmenován státní profesor plzeňské obchodní akademie Karel Trojan. Pod jeho vedením se škola dále úspěšně rozvíjela.

 

Ředitel Karel Trojan, Almanach Obchodního grémia v Jičíně, s.28 (Archiv MOA)

Počátkem školního roku 1931 - 1932 byla se svolením ministerstva školství a národní osvěty otevřena při prvním ročníku pobočná třída. Na obchodní škole se tedy oddělilo studium dívek a chlapců. Masarykova veřejná obchodní škola měla tak tato oddělení:

  1. Dvouletou školu obchodní pro jinochy.
  2. Dvouletou školu obchodní pro dívky.
  3. Odbornou školu pokračovací pro živnosti obchodní (Kupeckou školu pokračovací).
  4. Odborné kurzy, jež se zřizovaly podle potřeby po předchozím schválení ministerstvem školství a národní osvěty. (Roční zpráva Masarykovy obchodní školy města Jičína za školní rok 1930 – 1931, Organizace ústavu, s. 3).

K přijetí ke studiu na obchodní škole museli uchazeči zvládnout přijímací zkoušky. Konaly se z češtiny a počtů. A jaké byly jejich požadavky?

  1. Z češtiny jest prokázati v diktátu úplnou znalost pravopisu a rozbor věty rozvité
  2. Z počtů má žák prokázati bystrost v úsudku a hbitost v počítání. Žádá se znáti důkladně čtyři základní úkony početní s čísly celými, se zlomky desetinnými i obyčejnými, metrické míry a váhy, jistota v řešení jednoduchých úloh počtu procentového a úrokového.

(Roční zpráva Masarykovy obchodní školy města Jičína za školní rok 1933 – 1934, s. 18)

Budova školy a Výstavní trhy Českého ráje

Masarykova veřejná obchodní škola se ve 30. letech stala centrem Výstavních trhů Českého ráje.

Zejména první (od 2. do 23. července 1933) byl velmi úspěšný. Jak uvádí Jindřich Francek ve svých Dějinách Jičína, výstaviště zaujímalo prostor od zámku až k Cidlině a architektonicky jej uspořádal Ing. arch. Č. Musil. Své výrobky představilo 288 vystavovatelů a trhy navštívilo na osmdesát tisíc lidí. (Jindřich Francek: Dějiny Jičína, Rybka Publishers, Praha 2010, s. 380).

Druhý výstavní trh se konal v létě roku 1937.

I. Výstavní trh Českého ráje, 1933, foto Antonín Brožek (Sbírka RMaG v Jičíně)

Druhý výstavní trh se konal v létě roku 1937.

II. Výstavní trh Českého ráje, 1937 (Sbírka RMaG v Jičíně)

 Mgr. Petr Brož


© Masarykova obchodní akademie