Informace pro uchazeče


Vážení uchazeči, těší nás, že jste si podali přihlášku na naši školu.

V souvislosti s epidemií COVID- 19 došlo k úpravám v organizaci jednotné přijímací zkoušky (JPZ). Došlo k navýšení časového limitu. Test z českého jazyka a literatury trvá nově 70 minut. Test z matematiky trvá nově 85 minut. Přijímací zkoušky na naši školu proběhnou podle jednotného zkušebního schématu vyhlášeného MŠMT v termínu 3. a 4. května 2021. Pokud máte naši školu na 1. místě, obdržíte pozvánku na pondělí 3. května 2021, máte-li naši školu na 2. místě, obdržíte pozvánku na úterý 4. května 2021. V případě, že se na další škole, kam se hlásíte, přijímací zkoušky nekonají nebo se konají školní přijímací zkoušky, dostanete pozvánku k přijímacím zkouškám na oba termíny na naši školu.

Do školy se v den přijímací zkoušky dostavte v době od 7:30 do 8:15. K JPZ vezměte s sebou pozvánku a doklad o negativním výsledku testu na COVID-19. Při vstupu do budovy odevzdáte „Doklad o negativním testu“. Evidenční číslo přihlášky z pravého rohu si zapamatujte, pod tímto číslem budou zveřejněny Vaše výsledky na webových stránkách školy a na budově školy.

Organizační pokyny konání přijímací zkoušky v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2:

Uchazeči se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Testování je povinna provést (zpravidla základní) škola, ve které je uchazeč žákem a na jeho žádost vydat o výsledku testu doklad. Střední škola nemá za povinnost provádět testování před přijímací zkouškou. 

Doklad o testování může uchazeč nahradit:

  1. dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o  negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Vstup do budovy bude umožněn pouze uchazečům s ochranou úst a nosu, doprovázejícím osobám je vstup zakázán. Vstup do budovy školy je povolen pouze s respirátorem (resp. odpovídající ochranou nosu a úst). Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách respirátory (resp. odpovídající ochranu nosu a úst). Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat. Budovu školy mohou žáci opustit pouze za doprovodu zákonných zástupců. Pokud je zákonný zástupce nevyzvedne před budovou, budou přestávku trávit ve třídě, ve které píší testy. V případě příznivého počasí lze přestávku trávit i na venkovní terase školy. Ve třídách a na toaletách je k dispozici tekuté mýdlo a dezinfekce. Vždy po příchodu do třídy si musí každý umýt ruce a použít dezinfekci na ruce. Ve třídách se pravidelně větrá. 

Během zkoušky používá žák vlastní psací a rýsovací potřeby (propisovací tužku, tužku na rýsování, 2 pravítka, kružítko a úhloměr). 

Pokud má žák konat příslušné zkoušky a má příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat infekci Covid-19 (zejména zvýšená tělesná teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky), nesmí do školy vstupovat. Žák, který nebude mít s sebou „Doklad o negativním testu“, nebude ke zkoušce připuštěn. Pokud svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy má takový žák právo konat náhradní zkoušku ve dnech 2. a 3. června 2021.

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v pořadí podle dosažených bodů bude zveřejněn dne 19. května 2021 v 16:30 v prostoru hlavního vchodu do budovy MOA Jičín a též na webových stránkách www.moa-jc.cz. Výsledková listina bude zveřejněna podle registračních čísel.

Zákonní zástupci uchazečů mají v souladu se správním řádem možnost vyjádřit se k podkladům, vedoucím k rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dne 19. května 2021 od 14:30 do 16:00 v budově Masarykovy obchodní akademie, Jičín, 17. listopadu 220, 506 11.

Přijatí uchazeči mohou doručit zápisový lístek do kanceláře sekretariátu školy osobně nebo poštou do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění, tj. od 20. května do 2. června 2021. Neuplatněním zápisového lístku v předepsané lhůtě zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. Přijatým uchazečům bude rozhodnutí o přijetí
sděleno pouze zveřejněním seznamu přijatých uchazečů, tzn. že nebude zasíláno písemně poštou. 

Přeji mnoho úspěchů u přijímací zkoušky a dobrou volbu střední školy.

 

Mgr. Ondřej Švanda
ředitel MOA Jičín