Nejčastější dotazy uchazečů o studium
na MOA Jičín


 1. Jak probíhají přijímací zkoušky nanečisto, musím se registrovat dopředu, kdo opravuje testy?

  K přijímacím zkouškám nanečisto není třeba žádná registrace. Testy jsou ve zkráceném rozsahu než klasické přijímací zkoušky. Opravu si provádí sami uchazeči, vyučující s nimi po napsání testů pouze projdou správné výsledky. Poplatek za přijímací zkoušky nanečisto činí 50 Kč.

 2. Kolik přijímáte žáků do jednotlivých oborů dle zaměření? Kolik žáků se hlásilo v loňském roce?

  Přesný počet přijímaných uchazečů bude zveřejněn v termínu do 31. ledna 2022 včetně kritérií přijímacího řízení na webových stránkách.

  V loňském roce jsme přijímali 81 žáků do oboru Obchodní akademie bez rozlišení zaměření.

  U oboru OA jsme v loňském roce měli 133 přihlášek, přijato v prvním kole 81 žáků, z toho odevzdalo 48 uchazečů zápisový lístek, po termínu pro odevzdání zápisových lístků dodatečně přijato na základě nového rozhodnutí dalších 25 žáků (všichni žáci, kteří si podali odvolání).

  Do oboru Informační technologie přijímáme 15 žáků.  V loňském roce se na obor IT v prvním kole hlásilo 26 uchazečů, přijato bylo 15, z toho 6 uchazečů odevzdalo zápisový lístek, na odvolání přijato dalších 6 uchazečů.
   
 3. Mohu si na Vaši školu podat 2 přihlášky?

  Ano, můžete. Např. jednu na obor OA základní zaměření a druhou na obor IT. Můžete si podat i dvě přihlášky na obor OA, např. OA se zaměřením na cizí jazyky a druhou na OA základní zaměření. Tady Vás však upozorňujeme, že vzhledem k tomu, že u oboru OA je pouze jedna výsledková listina pro všechna zaměření OA, umístíte se pokaždé dvakrát na stejném místě. Tzn.  budete 2x přijati nebo 2x nepřijati. 
   
 4. Musíme na přihlášce uvádět lékařské potvrzení?

  Do žádného oboru na naši školu nepotřebujete lékařské potvrzení. Na přihlášce není lékařské potvrzení potřeba. Pouze v případě, že máte změněnou pracovní schopnost, poprosíme o lékařské potvrzení.
   
 5. Přizpůsobujete přijímací řízení i žákům se speciálně vzdělávacími potřebami?

  Pokud máte doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímacího řízení, je nutné toto doporučení doložit k přihlášce a na přihlášce toto uvést. Na doporučení musí být uveden také informovaný souhlas zákonného zástupce – podpis rodiče, že souhlasí s poskytováním podpůrných opatření. Poté samozřejmě vycházíme z doporučení PPP a podmínky přizpůsobíme. Všechno musí být doloženo s přihláškou, nelze donést týden před zkouškou.
   
 6. Musím na přihlášce uvést zaměření oboru?

  Ano, u oboru Obchodní akademie, prosíme uvést i zaměření. Podle zaměření Vás zatřídíme po přijetí do jednotlivých tříd. Pokud zaměření neuvedete, počítáme s tím, že podáváte přihlášku na základní zaměření. 

 7. Jaké jsou podmínky přijetí? Co kromě přijímací zkoušky dále hodnotíte? Bodujete i úspěchy v olympiádách?

  Hodnotíme průměrný prospěch z 2. pololetí 8. ročníku ZŠ a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (u víceletých gymnázií poslední a předposlední klasifikační období základního vzdělávání), dále hodnotíme známky z českého jazyka a z matematiky (také poslední 2 klasifikační období). Hodnotíme i umístění v olympiádách ve vybraných předmětech v okresních a vyšších kolech. Kopii diplomu musíte také doložit k přihlášce.

  Přesná bodová kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna na webových stránkách školy v termínu do 31. ledna 2022.
   
 8. Co dělat, když jsem nebyl přijat ke studiu? Mám ještě nějakou šanci?

  Pokud jste nebyl přijat z kapacitních důvodů, tzn. že jste vyhověl podmínkám přijímacího řízení, splnil jste všechna kritéria, určitě si podejte odvolání.

  Po termínu pro odevzdávání zápisových lístků se uvolní některá místa uchazečů, kteří byli přijati, ale o naši školu neměli zájem. Na takto uvolněná místa přijímáme na základě odvolání další uchazeče, kteří se umístili „pod čarou“.

  Pokud jste však nebyl přijat, protože jste nesplnil podmínky přijímacího řízení, nesplnil jste všechna kritéria, nemůžete být přijat ani na odvolání.  

  V případě, že jste se nedostal na žádnou školu, na kterou jste podával přihlášku, tzn. že jste nebyl přijat a nemohl jste odevzdat zápisový lístek na žádnou školu v prvním kole přijímacího řízení, můžete jít do druhého kola přijímacího řízení. Musíte vyčkat, které školy vypíší druhá kola přijímacího řízení. V případě, že nenaplníme obory v prvním kole, můžeme vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení.
   
 9. Zajišťujete ubytování, stravování?

  Naše škola nevlastní internát. Jediný domov mládeže v Jičíně má VOŠ a SPŠ Jičín, ale pouze pro chlapce.  Pokud mají volnou kapacitu lze dohodnout ubytování tam. Nejbližší domov mládeže pro děvčata má Gymnázium a SPgŠ Nová Paka. Studenti bývají ubytováni v Jičíně po privátech, které si zajišťují sami.

  Na obědy lze docházet do školní jídelny VOŠ a SPŠ Jičín v Denisově ulici, blízko autobusového nádraží
   
 10. Jak máte stanoven rozvrh, do kolika hodin nejdéle učíte?

  Snažíme se co nejvíce vyhovět studentům, aby odpolední vyučování měli max. 1 v týdnu do 15:45, v ostatních dnech končí ve 14:05 nebo 13:10.
   
 11. Do školy budu dojíždět. Jak je to s přístupem do školy ráno a odpoledne?

  Standardně je škola pro žáky přístupná od 7:00 do 16:00. Ve výjimečných případech, kdy dojíždíte dříve, lze přístup do školy individuálně upravit. Po vyučování si studenti mohou ve škole ve volných učebnách výpočetní techniky procvičovat psaní, dopisovat lekce Zaviačič.
   
 12. Musím mít již základy druhých a třetích cizích jazyků, nebo se o studium může ucházet i úplný začátečník (NJ, RJ, ŠJ)?

  Uchazeč o studium může být v druhém a třetím cizím jazyce i začátečník

 13. Jaká je potřebná technika zejména pro studium na oboru IT? Je nutné nějaké speciální vybavení?

  Žádné speciální vybavení není potřeba, notebook pro studium je výhodou.
   
 14. Jakým způsobem je na škole zabezpečena distanční výuka a co k ní žák potřebuje. Nabízí škola možnost zapůjčení techniky?

  Distanční výuka na naší škole probíhá v platformě Učebna Google. Využíváme kombinaci synchronních online hodin a asynchronních hodin pro samostudium. Žák pro výuku potřebuje počítač s mikrofonem, sluchátky a internetovým připojením.

  Škola nabízí zapůjčení výše zmíněné techniky.
   
 15. Jaká je prostupnost mezi obory? Lze během studia přestoupit na jiný obor?

  Přestup mezi zaměřeními v rámci obou Obchodní akademie je možný dle naplnění kapacity během studia. Přestupy z nebo na obor Informatika v Ekonomice se řeší individuálně dle situace, ale možný je.

 16. Jak se odlišuje Obchodní akademie se základním zaměřením od OA se zaměřením na cestovní ruch a OA se zaměřením na cizí jazyky?

  Žáci OA bez zaměření  i OA se zaměřením na cestovní ruch (CR) mají první dva roky studia shodné. Od 3. ročníku se u zaměření na cestovní ruch zařazují odborné předměty CR . Ve 3. ročníku je to Ekonomika CR, Geografie CR a Dějiny kultury, ve 4. ročníku pak Technika služeb CR a Metodika průvodcovské činnosti. Žáci OA se zaměřením na cizí jazyky studují od 1. ročníky tři cizí jazyky.
   
 17. Mohu se zaměřením na CR dále studovat na VŠ nebo jde spíš o přípravu na zaměstnání v cestovním ruchu?

  Úspěšné absolvování oboru OA se zaměřením na CR Vám umožní pokračovat ve vysokoškolském studiu tohoto oboru na státních i soukromých VŠ. Stejně tak ale budete mít základní znalosti z oboru CR, např. i z praktického fungování cestovních kanceláří, či dovednosti  v poskytování průvodcovských služeb, což vylepší Vaši pozici uchazeče o práci v oblasti CR.

 18. Jaké je uplatnění absolventů jednotlivých oborů?

  Informace naleznete v prezentaci o škole, odkaz na tuto prezentaci je na úvodní stránce s pozvánkou na DOD.
   
 19. Jaká je možnost návazného studia, například pokračování na VŠ?

  Většina našich absolventů pokračuje na VŠ ekonomického směru. Dále naši absolventi studují cizí jazyky, cestovní ruch, informatiku, management, pedagogické fakulty a další obory.
   
 20. Jaká je úspěšnost Vašich studentů u maturitních DT v minulých letech?

  Úspěšnost našich žáků u DTMZ je téměř 100%. Počet neúspěšných žáků o didaktických testů v rámci maturitní zkoušky za uplynulé roky je následující: 2016: 0 žáků, 2017: 1 žák, 2018: 2 žák, 2019: 2 žáci, 2020 1 žák, 2021: 0 žáků

 21.  Když si v průběhu studia uvědomí, že nechtějí pracovat v oboru ekonomika, mají šanci uspět v přijímačkách na školy jiného oboru?

  Na naší škole se nevyučuje biologie a chemie, takže nejsme ideální odrazový můstek pro studium medicíny. Téměř všechny ostatní obory naši absolventi však studovat mohou. Mnoho našich bývalých žáků se stalo úspěšnými absolventy VŠ v oborech, které s ekonomikou a účetnictvím nesouvisí. Například: módní návrhářství, herectví, právo, pedagogika, filozofie a filologie, žurnalistika a další.

 22. Má smysl se na školu hlásit, když měl na základní škole třeba trojky?

  Žák s trojkou na vysvědčení z jedné základní školy může mít větší znalosti a studijní předpoklady, než žák z jiné základní školy s dvojkou či dokonce jedničkou z jiné základní školy. Obecně řečeno, ano, má.
   
 23. Je na začátku 1. ročníku zařazeno opakování látky ze základní školy?

  Ano, opakování trvá přibližně jeden měsíc. 

 24. Má si student koupit učebnici sám, nebo ji zajistí škola?

  Škola každoročně pořádá tzv. burzu učebnic, kde žáci z vyšších ročníků nabízejí učebnice žákům z ročníků nižších. Dále je nákup učebnic řešen v rámci předmětů společnou objednávkou na začátku školního roku.

 25. Máte na škole rodilého mluvčího?

  V současné době ne, ale o jeho příchodu na školu jednáme. Dále organizujeme pravidelné zahraniční zájezdy. Na jaře 2021 bude na naší škole intenzivní týdenní kurz anglického jazyka pro 2. ročník s rodilým mluvčím.

 26. Jsou hodiny cizích jazyků, případně nějakých dalších předmětů, dělené?

  Ano, všechny hodiny cizích jazyků jsou dělené, jazykové skupiny mají okolo 10 - 15 žáků (v závislosti na kombinaci cizích jazyků, které si uchazeč zvolí. Dále dělíme i některé další hodiny, například v českém jazyce, v matematice a v odborných předmětech ekonomických i IT.
   
 27. Nabízíte studentům v případě potřeby doučování?

  Každý vyučující má konzultační hodiny, které může student v případě potřeby využít. V současné době také využíváme projekt šablony MOA 2019 podporovaný EU, díky kterému doučování žákům nabízíme.
   
 28. Je možné skládat mezinárodní jazykové zkoušky z anglického jazyka?

  V případě dostatečného zájmu ze strany studentů může naše škola zorganizovat přípravný kurz na zkoušku PET nebo FCE.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku? Můžete se zúčastnit videokonference s vedením školy (přístupná 25. 11. 2021 a 11. 1. 2022 od 16:00) nebo napsat svůj dotaz na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Potřebujete poradit nebo se na něco zeptat?


© Masarykova obchodní akademie