Založení Veřejné obchodní školy města Jičína


Po první světové válce usilovalo jičínské obchodní grémium o zřízení dvouleté obchodní školy (usnesení grémia z 3. srpna 1920). K jejímu otevření svolilo ministerstvo školství a národní osvěty 16. června 1922.  Ihned poté byl proveden zápis do 1. ročníku (přijato bylo 49 žáků) a Veřejná obchodní škola v Jičíně, ke které byla připojena již zmíněná kupecká škola pokračovací, zahájila svůj první školní rok.

Začátky nebyly snadné, chyběly místnosti, pedagogové, scházelo i materiální zabezpečení výuky. Provizorní vyučovací prostory získal ústav ve 2. patře obecné školy na Novém městě, výuku pomohli zajistit profesoři jičínské reálky, Obecní spořitelna poskytla příspěvek 10 000,- Kč na zřizovací výlohy a na vydržování školy, která tak například získala první dva psací stroje.

V konkurzu na prvního ředitele školy uspěl ing. František Nožička, který se narodil v nedalekých Studeňanech a který doposud působil jako profesor veřejné obchodní školy v Německém Brodě. Během svého působení usiloval především o výstavbu nové školní budovy. Zemřel předčasně v březnu 1931 ve věku pouhých 45 let.

Při škole bylo rovněž zřízeno kuratorium, které se hlavně zabývalo hospodářskou stránkou ústavu. Předsedou kuratoria se stal statkář Václav Jírů, tehdejší starosta Jičína, místopředsedou štábní kapitán Karel Kříž, školský referent městské rady.

Ing. František Nožička (Archiv MOA)

Studium na obchodní škole bylo dvouleté. V roce 1922 zde začalo působit sedm profesorů (Ing. František Nožička, ředitel školy, Antonín Hӓckl, profesor reálky, Václav Horník, profesor reálky, Marie Nedomlelová, Adolf Novotný, ředitel Občanské záložny, Augustin Pekař a František Spal, profesor reálky. Vyučovalo se podle učební osnovy vydané výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 2. května 1922 se stanoveným počtem týdenních hodin:

  1. ročník 2. ročník
Obchodní nauka 3 3
Účetnictví 4 3
Obchodní korespondence 3 2
Kupecké počty 3 4
Nauka o zboží 3 3
Český jazyk 3 3
Německý jazyk 5 6
Zeměpis 2 3
Občanská nauka - 2
Těsnopis 2 1
Krasopis 2 -

Nepovinné předměty

Rychlopisná cvičení těsnopisná - 1
Psaní strojem - 2
Německá konverzace - 2

První absolventi veřejné obchodní školy s ředitelem  Ing. Františkem Nožičkou a třídním profesorem Augustinem Pekařem, foto Alois Podlipný, 1924 (Sbírka RMaG v Jičíně)

Mgr. Petr Brož


© Masarykova obchodní akademie