Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018
(podle školského zákona č. 561/2004 Sb. (§77 - §82)

Maturitní zkouška má dvě části: společnou (státní) a profilovou (školní). Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části.

Přihláška k maturitní zkoušce, protokol o výsledcích žáka

Žák koná maturitní zkoušku, náhradní nebo opravnou zkoušku na základě přihlášky podané řediteli školy. Přihlášky žáků musí být řediteli podány nejpozději do 30. listopadu 2017 pro jarní zkušební období a do 26. června 2018 pro podzimní zkušební období posledního ročníku střední školy. Ředitel školy zajistí na základě individuálních přihlášek žáků hromadné přihlášení ke zkouškám zadávaným ministerstvem, a to do 15. 12.  (resp. do 30. 6.).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) vystaví každému žákovi protokol o výsledcích zkoušek zadávaných ministerstvem. Protokol je podkladem pro vystavení maturitního vysvědčení.


SPOLEČNÁ ČÁST: více informací zde

PROFILOVÁ ČÁST: obecné informace, maturitní témata z jednotlivých předmětů a informace k praktické zkoušce (zvýrazněné je povinné)

OA obecné info :: EKO PRAK 
povinně a nepovinně volitelné: MAT IT UCE AJ NJ RJ
OA - CR

obecné info :: EKO OP PRAK 

nepovinně volitelné: MAT IT UCE AJ NJ RJ
OA - CJ

obecné info :: EKO PRAK 

povinně a nepovinně volitelné: MAT IT UCE AN NJ RJ 
IVE obecné info :: POS PRAK 
povinně volitelné: OEP MAT AJ NJ RJ PGP ZDGP
nepovinně volitelné: OEP MAT AJ NJ RJ

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY:

Žák si může vybrat maximálně 2 nepovinné zkoušky z předmětů cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština, ruština) a matematika.

OPRAVNÉ ZKOUŠKY:

V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná. Koná-li žák opravnou nebo náhradní zkoušku, koná pouze tu část zkoušky, v níž neuspěl nebo ji nekonal.

Maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole.

Vyhledat: