Masarykova obchodní akademie, Jičín

Státní střední odborná škola zajišťující výuku čtyřletých oborů obchodní akademie,
obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky, obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch, informatika v ekonomice.

Výsledky voleb do školské rady ze dne 20. 11. 2014

Volební účast zástupců rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků: 46,5%

Do školské rady byli zvoleni za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků:
Ing. Kebus Petr
Mgr. Valnoha Milan

Volební účast pro volby zástupců pedagogického sboru: 95,65%

Do školské rady byli zvoleni:
Mgr. Fejfarová Jaroslava
Ing. Jiránková Petra

 

 

Masarykova obchodní akademie, Jičín
17. listopadu 220, 506 11 Jičín
Volby do školské rady

 

 

Ředitel školy ve spolupráci s volební komisí vyhlašují na základě ustanovení § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 2 členů školské rady Masarykovy obchodní akademie, Jičín, z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a 2 členů školské rady z řad pedagogických pracovníků. Další dva členy školské rady jmenuje zřizovatel.

Volby do školské rady se budou konat ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 8.00 do 16.00 hod. ve vstupním vestibulu v přízemí budovy školy.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků zašlete poštou, e-mailem (sekretariat@moa-jc.cz) nebo je odevzdejte osobně na sekretariátu školy do úterý 18. listopadu 2014 do 12:00. Zároveň je třeba předat písemný souhlas navrženého kandidáta.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Volební lístky obdrží zájemci (zákon. zástupci žáků školy a zletilí žáci) – voliči před volbou v den voleb v místě konání volby, tj. ve vstupním vestibulu v přízemí budovy školy. Voliči před vydáním volebních lístků předloží občanský průkaz (pas) k ověření totožnosti voliče a jeho zletilosti. Bez těchto dokladů nelze volit.

Výsledky voleb budou zveřejněny v pátek 21. listopadu 2014 do 14.00 hod. v budově školy a na www-stránkách školy.

Organizací (tj. přípravou i provedením) voleb byla ředitelem školy pověřena volební komise ve složení:
pan Mgr. František Egrt (předseda)
paní Jana Štefflová
paní Soňa Zavadilová

V Jičíně dne 7. 11. 2014

Ing. Jiří Tajč
ředitel školy


 

Výňatek z volebního řádu pro volby členů školské rady Složení školské rady:

1. Třetinu členů školské rady jmenuje Rada Královéhradeckého kraje z osob způsobilých k právním úkonům.

2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům.

3. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům.

4. Funkční období členů školské rady je 3 roky. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada má 6 členů.

Školská rada se ve své činnosti řídí ustanovením § 168 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

a. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

d. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,

e. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Volby do školské rady

1. Školská rada Masarykovy obchodní akademie, Jičín, bude pracovat ve složení 6 členů; třetinu zvolí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu pedagogičtí pracovníci školy a třetinu jmenuje zřizovatel. Délka volebního období členů školské rady je tři roky. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

2. Návrhy kandidátů na členy školské rady musí být doručeny ředitelství školy poštou, e-mailem (sekretariat@moa-jc.cz) nebo osobně nejpozději do úterý 18. listopadu 2014 do 12:00 hodin.

3. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení (příp. tituly) navrženého kandidáta, pracoviště a jeho bydliště (příp. kontaktní adresu), dále jméno, příjmení a bydliště navrhovatele (příp. podpis).

4. Kandidátní listiny budou zveřejněny od středy 19. listopadu 2014 na nástěnce ve vestibulu školy a na stránkách školy www.moa-jc.cz.

5. Volby proběhnou ve čtvrtek 20. listopadu 2014 od 8:00 do 16:00 hodin ve vstupním vestibulu v přízemí školy. Pedagogičtí pracovníci budou volit své zástupce ve sborovně školy.

6. Oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) obdrží hlasovací lístky zvlášť pro hlasování dle návrhu oprávněných osob a pedagogičtí pracovníci školy dle návrhu pedagogů v den voleb na místech volby. Voliči se prokáží průkazem totožnosti.

7. Členové školské rady budou voleni tajným hlasováním. Voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, pedagogičtí pracovníci školy) zatrhnou na příslušném hlasovacím lístku nejvýše 2 kandidáty. Bude-li zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.

8. Na základě výsledků hlasování sestaví volební orgán pořadí kandidátů, při rovnosti hlasů bude pořadí stanoveno losem. Za zvolené členy školské rady jsou považováni kandidáti na 1.-2. místě jak v hlasování podle návrhu oprávněných osob, tak v hlasování podle návrhu pedagogických pracovníků školy. Výsledky voleb budou oznámeny v pátek 21. listopadu 2014 (do 14:00 hodin) na nástěnce ve vestibulu školy a stránkách školy www.moa-jc.cz.

Vyhledat: